Previous Entry Share Next Entry
(no subject)
my tower
ditaket

Մենակ հայ ազգայնականը կարող ա կրոնական պատկանելիությունը գրել քրիստոնյա, իսկ որպես նախընտրելի մեջբերում` գրել «...եւ ահա կ'երդնիմ Վահագնի աջի վրայ, երբեք չմեղանչել ուխտիս դեմ...»

  • 1
դե էդ մարդը երևի կրակապաշտ քրիստոնյա է :)

աստված բեթարից ազատի :))

  • 1
?

Log in

No account? Create an account